Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN w Dzielnicy Wawer > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Zgodnie z zapisami statutu do głównych zadań Zakladu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy należą:

    I.   Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - ustaleniami organów  m.st. Warszawy 
         1)  mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, 
         2)  powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.  

II.  Podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

III. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.

W szczególności przedmiotem działalności jest:

 • zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

            - eksploatowanie lokali,

            - organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,

            - utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,

 • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
 • pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
 • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),
 • obsługa użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 • wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości,
 • sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:

            - zarządzania nieruchomością,

            - remontów i modernizacji,

            - inwestowania w nieruchomość,

 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,
 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami, rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami,
 • ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,
 • naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,
 • rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,
 • dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,
 • wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 •  podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących  własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,
 • występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

         

 
 
Wprowadził BZMW/ext.DSzwed 07-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.dszwed 25-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.isiwik 25-01-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-01-2013
Liczba odwiedzin: 2199
Rejestr zmian